Home EN Home NL

Op deze pagina

Zie ook:

NB: Alle materiaal wordt in beide talen geintroduceerd, incl. de nodige links.

Foto: Rijpende Olijven

In Bijbelse streken valt de olijvenpluk in de winter.
Op Palmzondag worden de altijd-groene olijftakken tot teken van de beloofde over-winning: want
Christus is waarlijk opgestaan!

 > Seizoenen en Tijden

Orthodox Christelijke Inspiratie

ONVERWACHTE RIJKDOM

De oude Christelijke Weg is een bron van zegen, vreugde en inspiratie. Elk van ons is uitgenodigd die hemelse schatkamer te betreden, en dat zelfs hier en nu...

Doch hoe doen we dat? Hoe vinden en bewaren we die onuitsprekelijke schat – waarlijk een ‘parel van grote waarde’?

Deze pagina’s zijn gewijd aan dat pad, met teksten en uitspraken, publicaties en overig materiaal van Orthodox Christelijke inspiratie.

     Met liefde in Christus,      
     + presbytera Anke

Nederlands to the English page
overzicht & recente aanwinst
contact over deze site #ref04 zoek hier

Voor details m.b.t. de inhoud,
zie onderstaande tabs:

maran atha - marana tha

Klonk bij de eerste Komst des Heren het bemoedigende woord 'de tijd [der belofte] is vervuld...', aangaande Zijn Wederkomst klinkt de aansporing 'de tijd is nabij'.

Dit tweeledige aspect van het leven der Kerk – zich reeds verheugend in de aanwezigheid des Heren, en tegelijkertijd uitziend naar de volheid van Zijn eeuwig Koninkrijk – klinkt ook door in de uitroep  'Maranatha'. In de eeuwenlange Traditie van de Kerk werd dit doorgaans gespeld als ‘maran-atha’, d.w.z. ‘onze Heer is gekomen’. Doch variante manuscripten tonen daarnaast een betekenisvolle woordspeling: ‘marana-tha’, wat deze oude belijdenis omvormt tot een bede: 'Onze Heer, kom!'

Profetieën over de laatste dagen spreken over een bijzonder soort hongersnood, nl. de honger naar het woord Gods. In onze dagen worden wij weliswaar overspoeld met een overvloed aan woorden van allerlei soort, maar hoe weinig daarvan beantwoordt aan de diepste noden van hart en ziel. Geconfronteerd met deze realiteit, en levend met het verlangen naar het woord Gods, groeide de wens deze schat te delen – naar de mate van onze mogelijkheden, hoe beperkt die ook zijn – in de vreugde dat Hij inderdaad gekomen is, en in het verlangen naar Zijn Wederkomst: Maranatha!


delen met zorg

Voor een website gericht op het delen met anderen lijkt het niet meer dan natuurlijk lezers aan te moedigen om wat hen inspireert ook met anderen te delen. Doch de tijd leert, dat het gebruik van sociale media in dit opzicht problematisch kan zijn. Zulke netwerk-diensten claimen soms rechten (aangaande gebruik en verspreiding van vermelde informatie) die veel verder gaan dan men in het normale sociale verkeer zou verwachten.

Hierbij daarom enerzijds de uitnodiging al wat u op deze website inspireert van harte te delen met uw vrienden en bekenden. Doch anderzijds het verzoek, met zorg om te springen met het hier geboden materiaal - zowel vanwege  het copyright van de betrokkenen, als m.b.t. onderwerpen en/of details die weliswaar openbaar zijn, maar daarmee nog niet geschikt voor elk soort gebruik!

Zoals een oud versje luidt (met dank aan Laura Ingalls Wilder; hier ook in PDF):

Let vijfmaal op voordat gij praat,
wanneer ge ‘t pad der wijsheid gaat.
Zie altijd weer met aandacht toe:
Met wie gij spreekt,
van wie gij spreekt,
en waar, wanneer, en hoe.

(bewerkt naar een vrije vertaling van de Engelse
tekst in ‘Little Town on the Prairie’)

DELEN VIA EMAIL

Een manier om hetgeen ons inspireert op meer directe en controleerbare wijze te delen, is via onze persoonlijke email-contacten. dit kan gemakkelijk via de email-button () > links onderaan op de meeste pagina’s.

Klik hierop en sta toe dat uw email- programma geopend wordt. Dit creëert een nieuw bericht, dat automatisch het juiste web-adres vertoont van de desbetreffende pagina. Voeg er uw eigen bericht aan toe, waarna u de email op de gebruikelijke wijze kunt verzenden.

Terzijde: Met excuses voor de volgende herinnering, maar … ook in dit opzicht is het niet meer dan beleefd, zorg te dragen ‘met wie, van wie, en waar, wanneer en hoe’.

Share via e-mail
ZIE, de BRUIDEGOM komt te middernacht ...

+ Mesonyktikon, cf. Mt.25:6

over deze site

Deze website is het werk van een Orthodox Christen: matushka (of: presbytera/ preoteasa) Anke Arnold-Lyklema. Voor ‘de wereld’ een Nederlandse, gehuwd met een Engelsman. Voor de Orthodoxe Kerk de vrouw van een priester.

Samen zijn we verschillende malen internationaal verhuisd (om eerlijk te zijn, meer dan ons lief was). Doch in de Orthodoxe bisdommen waar we ons bevonden - al reizend of in onze woonplaats - hebben we de plaatselijke tradities and gastvrijheid mogen genieten van diverse Orthodoxe volken, en we zijn dankbaar jegens al degenen die ons hebben doen delen in de rijkdommen van hun geloof en wijsheid.

VOORPORTAALTJE ONLINE

Met de jaren, in het bijzonder in contact met de traditionele Orthodoxe wereld en verschillende Orthodoxe kloosters en kloosterlingen, verdiepte zich het besef van de unieke Schat van de Orthodoxe Kerk.

Zoals hierboven genoemd, bij de toelichting van de naam Maranatha, groeide de wens deze rijkdommen te delen.

In dat verband dient deze website als een kleine introductie, een voorportaaltje 'online', voor wie op zoek is naar inspiratie uit de oude Christelijke Traditie.

PUBLICATIES

In grote dankbaarheid presenteren wij hier allereerst de werken van archimandriet Zacharias (Zacharou) in het Nederlands – een geestelijke zoon van oudvader Sophrony van Essex (+1993), die zelf een nabije getuige was van het leven en de woorden van de heilige Silouan the Athoniet (+1938).

Zoals bisshop Basil (Essey) of Witchita opmerkte, in de woorden van vader Zacharias hebben wij “iets zeer kostbaars ontvangen; wij hebben deel aan de Traditie op zeer existentiële wijze.”

Naast de boeken in Nederlandse vertaling, omvat de publicatie-pagina nu ook weblinks naar materiaal in het Engels (boeken en audio/mp3) – dit laatste ten dele vrijelijk beschikbaar online.

Enkele van zijn ‘woorden’ zijn bovendien te vinden in de verzameling ‘Woorden des Levens’, op een speciale pagina gewijd aan ‘Woorden van Archim. Zacharias’.

+ + +EN
Woorden
Home NL Publicaties
Atelier

Mobile Menu

Share via e-mail
CONTACT SEARCH FAQ