Inspiratie vanuit de Orthodoxe Traditie
Wat is ‘maranatha’ ?

Kort antwoord: Een Bijbelse uitroep, gebruikt in het Nieuwe Testament, m.b.t. de Eerste en Tweede Komst van Jezus Christus.

In feite is het een combinatie van twee woorden. Doch in de loop der geschiedenis is het op verschillende manier opgedeeld:

Maran Atha & Marana Tha!

Klonk bij de eerste Komst des Heren het bemoedigende woord “de tijd [der belofte] is vervuld...”, aangaande Zijn Wederkomst klinkt de aansporing “de tijd is nabij”.

Dit tweeledige aspect van het leven der Kerk – zich reeds verheugend in de aanwezigheid des Heren, en tegelijkertijd uitziend naar de volheid van Zijn eeuwig Koninkrijk – klinkt ook door in de uitroep “Maranatha”.

In de eeuwenlange Traditie van de Kerk werd dit doorgaans gespeld als ‘maran-atha’, d.w.z. ‘onze Heer is gekomen’. Doch variante manuscripten tonen daarnaast een betekenisvolle woordspeling: ‘marana-tha’, wat deze oude belijdenis omvormt tot een bede: “Onze Heer, kom!”

+

Profetieën over de laatste dagen spreken over een bijzonder soort hongersnood, nl. de honger naar het woord Gods. In onze dagen worden wij weliswaar overspoeld met een overvloed aan woorden van allerlei soort, maar hoe weinig daarvan beantwoordt aan de diepste noden van hart en ziel.

Geconfronteerd met deze realiteit, en levend met het verlangen naar het woord Gods, groeide de wens deze schat te delen – naar de mate van onze mogelijkheden, hoe beperkt die ook zijn – in de vreugde dat Hij inderdaad gekomen is, en in het verlangen naar Zijn Wederkomst:

Maranatha!

top

Noot: Vlug toegang tot het gehele menu? Klik op het vierkante symbooltje in de
linker bovenhoek >

ZIE,  de BRUIDEGOM komt      te middernacht + Mesonyktikon,  cf. Mt.25
Share via e-mail
Menu: click here