Home Publications Words Atelier EN Atelier NL Odds & Ends Contact
Share via e-mail

NEDERLANDS: werken van archim. Zacharias in Nederlandse vertaling - Beschrijving, boekgegevens en citaten - ENGLISH: works by Archim. Zacharias in Dutch translation - Description, publication details and excerpts -

ISBN:

978-0-9931058-0-7,
978-90-818718-7-7,
978-0-9931058-2-1,
978-0-9931058-1-4,
978-0-9931058-5-2,
978-0-9931058-3-8,
978-0-9931058-4-5,

CHRISTIAN THEOLOGY & SPIRITUA LIFE;
TRADITION OF THE ORTHODOX CHURCH
- vaak op basis van voordrachten, inclusief vragen en antwoorden
- vertaald naar de oorspronkelijke talen, Grieks & Engels

auteur / author: Archim. Zacharias (Zacharou)

Titels / Titles:

- Christus, onze Weg en ons Leven: Anaphora aan de theologie van oudvader Sophrony

“Wat is de mens, dat Gij hem hebt grootgemaakt? Of dat Gij uw aandacht op hem vestigt?

+ LXX Job 7:17

keywords: het absolute zijn, openbaring, persoon / hypostase, unieke waarde van de Orthodoxe Traditie, het onderricht van oudvader Sophrony, heilige Silouan de Athoniet, aanzet tot serieuze studie, ook algemeen toegankelijk, ook zelf de weg gaan, de voornaamste gebeurtenissen op de geestelijke weg, geestelijke rijkdom, heilige Vaders van onze tijd, hedendaags, dissertatie, proefschrift, doctoraal, doctoraat, het hypostatische beginsel / principe;
Vertaald naar de oorspronkelijke Griekse editie, inclusief de volledige voetnoten en patristieke verwijzingen.


- Weest ook gij uitgebreid (2Kor.6:13): De uitbreiding van het hart in de theologie van de heilige Silouan de Athoniet en archimandriet Sophrony van Essex

“Wij hebben zojuist iets zeer kostbaars ontvangen; wij hebben deel aan de Traditie op zeer existentiele wijze.”

+ Bp. Basil (Essey) van Wichita

keywords: traditie, het leven van de Kerk, overdragen, overdracht, lijn der Traditie, heilige Silouan de Athoniet, zijn leerling archimandriet Sophrony, voordrachten, de geestelijke schatkamer van de Orthodoxe Traditie, Wichita A.D. 2001, Verenigde Staten van Amerika, USA, de weg van het monnikschap, als voorbeeld en inspiratie voor allen die ‘in de wereld’ leven, 2Cor.6:13

(uitgeverij Orthodox Logos).


- De verborgen mens des harten (1 Petr.3:4)

“Wanneer... ‘de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in onze harten’, dan gaat ‘de waarachtige mens’ - het intellect - uit naar zijn ware werk.’ ...”

+ H. Gregorius Palamas

keywords: een ontdekkingsreis naar het mysterie van het menselijk hart, de ongerepte Kerk, het diepe hart vinden, de plaats van de ontmoeting met God, meewerken met Gods genade, het hart vinden, de aarde van het hart bewerken en bewaren, de binnenste schatkamer: het hart betreden, met het intellect in het hart verblijven, voortdurende levenschenkende dialoog met God, onze Schepper,

Wichita A.D. 2007.


- Gedenk uw eerste liefde (cf. Openb.2:4-5): De drie stadia van het geestelijk leven in de theologie van oudvader Sophrony

“Deze drie verbinden en bevestigen de eenheid van alles: geloof, hoop en liefde - doch de grootste van deze is de liefde, want God Zelf wordt zo genoemd.”

+ H. Johannes van de Sinai, in ‘De Ladder’, 30:1

keywords: een reisgids op de geestelijke weg, de  verschlllende stadia op de weg des Heils, leven in gedachtenis aan onze ‘eerste liefde’, steeds dichter naderen tot God, een verbond met God sluiten, de geestelijke strijd, Gods voorzienigheid, onderricht worden door de Heilige Geest in de wegen des Heren, de genade opnieuw verwerven / hervinden, de onvervreemdbare genade van het heil.

Een samenklank van thema’s uit de zondagse Evangelie-lezingen, Oud-testamentische voorbeelden, theologische inzichten en de dagelijkse ervaring van een Orthodoxe monnik, priester en geestelijke vader - Bp. Basil van Wichita, A.D. 2009.


- De mens, Gods doelwit: “Wat is de mens, dat Gij hem hebt grootgemaakt? ...
(LXX Job 7:17-18)

“Wat is de mens dat Gij hem hebt grootgemaakt? Of dat Gij Uw aandacht op hem vestigt? Dat Gij hem bezoekt tot aan de vroege morgen en hem oordeelt tot aan zijn rust?”

+ LXX Job 7:17-18

keywords: de hartekreet van de veellijdende Job, het waarom van het leven / van het bestaan, de weg des Heren, de Vader van alle mededogen [der barmhartigheid], de oorspronkelijke bestemming van de mens als beeld van God / beeld Gods, een waarachtige persoon naar het beeld en de gelijkenis van Christus, de Gekruisigde, het Mysterie van de Persoon, de ervaring en het onderricht van de heilige Silouan en oudvader Sophrony, het Persoon-zijn / de Hypostase, het Hypostatisch beginsel / principe;

op basis van voordrachten in Athene en Amerika.

> with PDF


- Van de dood tot het leven: De weg van het Kruis des Heren in ons dagelijks bestaan

“Christelijk te leven is onbereikbaar. Men kan slechts Christelijk sterven.”

+ Archim. Sophrony (Sacharov)

keywords: het paradoxale mysterie van de Christelijke weg, oog en oog met de dood en met alle ellende van deze wereld, Is het werkelijk mogelijk een Christelijk leven te leiden? Hoe kunnen wij erfgenamen worden van de heerlijkheid Gods? - de Onbereikbare bereiken, de weg des Heils, de ladder van de Zaligsprekingen, het besef van onze geestelijke armoede en ontoereikendheid, de triomf der martelaren, de liefde voor de vijanden, de ascetische weg van gebed en stilte, hesychia, hesychasme, Evangelie-lezingen voor de zondagen van de Grote Vasten, periode van voorbereiding op het Pascha /Pasen, inspiratie, de vreugde van de overwinning des Heren: Christus is waarlijk opgestaan / verrezen; Wichita A.D.2014.


- Het zegelbeeld van Christus in het hart van de mens

“Hoe groter de erkenning van onze nietigheid en zwakheid, zowel als onze zelfverloochening in de nederwaartse tocht naar omlaag, waar Christus is, hoe dieper en steviger de fundamenten zullen zijn van de tempel Gods die binnenin ons wordt opgebouwd, en hoe volmaakter de inwoning zal zijn van Christus in ons hart, en de afdruk daarin van Zijn hemels beeld...”

+ Archim. Zacharias

keywords: over de Christelijke weg, de waarachtige theologie, onderricht in navolging van oudvader Sophrony en de heilige Silouan de Athoniet, vijf onderdelen: 1) de tweevoudige geestelijke visie, het goddelijk perspectief van de weg van Christus; 2) eredienst en verkondiging; 3) de gave van het priesterschap; 4) de weg van het monnikschap, navolging van Christus, ijkpunt en voorbeeld voor alle gelovigen; 5) het paradoxale karakter van het leven volgens de Evangelische geboden, contrast met de waarden van deze wereld, de ladder van de Zaligsprekingen, via het Kruis, de waarachtige weg tot de overwinning op de dood en alle menselijk lijden.

> with PDF


Page title & additional keywords:

BOEKEN / BOEKS ARCHIM. ZACHARIAS

ISBN / EAN
Klooster, Monastery, Tolleshunt Knights, Essex
Archim. Sophrony (Sacharov)
> download PDF for free / gratis


Een inleiding

In de Orthodoxe Traditie liggen theologie en leven zeer dicht bij elkaar. In dit verband is ‘theologie’ niet in de eerste plaats de vrucht van studie en overdenking, maar veeleer de uitdrukking van een levende ervaring: de ontmoeting met God. En wanneer de Vaders ons spreken over deze geestelijke rijkdom, dan biedt hun woord ons tevens de kennis en de inspiratie die nodig zijn om ook zelf deze weg te bewandelen – in navolging van Jezus Christus.

Een dergelijk onderricht vinden we ook in het werk van archimandriet Zacharias Zacharou, van het Orthodox Klooster te Tolleshunt Knigths (Essex, Engeland). Zijn eerste boek, “Christus, onze Weg en ons Leven”, is gebaseerd op zijn doctoraat – ook toegankelijk gemaakt voor niet-academisch geschoolden – waarin hij inzicht geeft in de theologie en het onderricht van zijn geestelijke vader, archimandriet Sophrony. De overige boeken bieden een nadere uitwerking en toepassing van de diverse thema’s, gebaseerd op de vele voordrachten waartoe de auteur in de daaropvolgende jaren werd uitgenodigd.

+

Hieronder nadere details m.b.t. de volgende zeven titels (min of meer in volgorde van de oorspronkelijke teksten):

>> “Christus, onze Weg en ons Leven

>> “Weest ook gij uitgebreid

>> “De verborgen mens des harten

>> “Gedenk uw eerste liefde

>> “De mens, Gods doelwit

>> “Van de dood tot het leven

>> “Het zegelbeeld van Christus in het hart van de mens

+

Daarnaast ook een afzonderlijke pagina m.b.t. de auteur en zijn geestelijke achtergrond, inclusief een beknopte levensbeschrijving van oudvader Sophrony en van de heilige Silouan de Athoniet:

>> Achtergronden (incl. download in PDF)

+

WERKEN VAN ARCHIM. ZACHARIAS IN NEDERLANDSE VERTALING
Various Publications Diverse Publicaties

Anaphora aan de theologie van
oudvader Sophrony

Christus, onze Weg en ons Leven
Auteur / Author:  Archim. Zacharias (Zacharou)
Maranatha House, AD 2014
ISBN/EAN (13):  978-0-9931058-0-7
Paperback, 366 pag. 5.5”x 8.5”
Listprice:
GBP 12,90 / EUR 15.70
USD 19.00 / AUS 26.00
(NB: plus taxes, insofar applicable)
Translated from the original Greek edition (with reference to the English edition, especially for a few clarifying footnotes):
Vertaald naar de oorspronkelijke Griekse editie (met referentie aan de Engelse editie, m.n. voor enkele verklarende noten):
Vertaling / Translation: Anke Arnold-Lyklema
 • ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ
 • CHRIST, OUR WAY AND OUR LIFE
  A Presentation of the Theology of Archimandriet Sophrony
NL: Citaten / Excerpts NL: Beschrijving (achterflap) / Description (backcover) & links NL/EN: Details NL: Inhoud / Table of Contents

(2 Kor.6:13) De uitbreiding van het hart in de theologie van de

heilige Silouan de Athoniet en archimandriet Sophrony van Essex

Weest ook gij uitgebreid
Auteur / Author: Archim. Zacharias (Zacharou)
Orthodox Logos, Tilburg NL, AD 2014
ISBN/EAN (13):  978-90-818718-7-7
ISBN/SKU (10):  90-818718-7-0
Paperback, 320 pag. 5.5”x 8”, € 17,51
+ BTW/VAT = € 18,56
Translated from the original languages (Greek & English), published with the
 following titles:
Vertaald uit de oorspronkelijke talen (Grieks & Engels), uitgegeven onder de
volgende titels:
Vertaling / Translation: Anke Arnold-Lyklema
 • ΠΛΑΤΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
 • THE ENLARGEMENT OF THE HEART
  “Be ye also enlarged” (2 Corinthians 6:13) in the Theology of Saint
  Silouan the Athonite and Elder Sophrony of Essex
NL: Citaten / Excerpts NL: Beschrijving (achterflap) / Description (backcover) & links NL/EN: Details NL: Inhoud / Table of Contents

(1Petr.3:4)

De verborgen mens des harten
Auteur / Author: Archim. Zacharias (Zacharou)
Maranatha House, AD 2014
ISBN/EAN (13):  978-0-9931058-2-1
Paperback, 244 pag. 5.5”x 8.5”
Listprice:
GBP 11,00 / EUR 14.30
USD 17.00 / AUS 23.00
(NB: plus taxes, insofar applicable)
Translated from the original languages (Greek & English), published with the
 following titles:
Vertaald uit de oorspronkelijke talen (Grieks & Engels), uitgegeven onder de
volgende titels:
Vertaling / Translation: Anke Arnold-Lyklema
 • O ΚΡΥΠΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
 • THE HIDDEN MAN OF THE HEART (1 Peter 3:4)
NL: Citaten / Excerpts NL: Beschrijving (achterflap) / Description (backcover) & links NL/EN: Details NL: Inhoud / Table of Contents

(Openb.2:4-5) De drie stadia van het geestelijk leven
in de theologie van oudvader Sophrony

Gedenk uw eerste liefde
Auteur / Author: Archim. Zacharias (Zacharou)
Maranatha House, AD 2014
ISBN/EAN (13):  978-0-9931058-1-4
Paperback, 372 pag. 5.5”x 8.5”
Listprice:
GBP 12,90 / EUR 15.70
USD 19.00 / AUS 26.00
(NB: plus taxes, insofar applicable)
Translated from the English edition (with reference to the Greek, insofar applicable):
Vertaald naar de Engelse editie (met referentie aan het Grieks, voor zover van toepassing):
Vertaling / Translation: Anke Arnold-Lyklema
 • REMEMBER THY FIRST LOVE (cf. Rev.2:4-5)
  The three stages of the spiritual life
  in the theology of Elder Sophrony
 • ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
NL: Citaten / Excerpts NL: Beschrijving (achterflap) / Description (backcover) & links NL/EN: Details NL: Inhoud / Table of Contents

Wat is de mens dat Gij hem hebt grootgemaakt …
(Job 7:17-18)

De mens, Gods doelwit
Auteur / Author: Archim. Zacharias (Zacharou)
Maranatha House, Jan. AD 2017
ISBN/EAN (13):  978-0-9931058-5-2
Paperback, 246 pag. 5.5”x 8.5”
Listprice:
GBP 11,00 / EUR 14.30
USD 17.00 / AUS 23.00
(NB: plus taxes, insofar applicable)
Translated from the English edition (with reference to available texts in Greek, insofar applicable):
Vertaald naar de Engelse editie (met referentie aan beschikbare Griekse teksten, voor zover van toepassing):
Vertaling / Translation: Anke Arnold-Lyklema
 • MAN, THE TARGET OF GOD
  ‘What is man that thou shouldeslt magnify him? And that thou shouldest set thine heart upon him? And that thou shouldest visit him every morning, and try him every moment?’ (Job 7:17-18)
NL: Citaten / Excerpts NL: Beschrijving (achterflap) / Description (backcover) & links NL/EN: Details NL: Inhoud / Table of Contents

De weg van  het Kruis des Heren

in ons dagelijks bestaan

Van de dood tot het leven
Auteur / Author: Archim. Zacharias (Zacharou)
Maranatha House, Jan. AD 2017
ISBN/EAN (13):  978-0-9931058-3-8
Paperback, 228 pag. 5.5”x 8.5”
Listprice:
GBP 11,00 / EUR 14.30
USD 17.00 / AUS 23.00

(NB: plus taxes, insofar applicable)
Translated from audio-recordings of talks in English (keywords and Biblical quotes checked aganst the Greek)
Vertaald naar geluidsopnamen van voordrachten in het Engels (sleutelwoorden & Bijbelcitaten getoets aan het Grieks)
Vertaling / Translation: Anke Arnold-Lyklema
 • Several of these talks are now available in audio-format from “Patristic Nectar”, entitled:
  CHRISTIAN LIFE IS IMPOSSIBLE
NL: Citaten / Excerpts NL: Beschrijving (achterflap) / Description (backcover) & links NL/EN: Details NL: Inhoud / Table of Contents
Het zegelbeeld van Christus in het hart van de mens
Auteur / Author: Archim. Zacharias (Zacharou)
Maranatha House,  Jan. AD 2017
ISBN/EAN (13):  978-0-9931058-4-5
Paperback, 338 pag. 5.5”x 8.5”
Listprice:
GBP 12,90 / EUR 15.70
USD 19.00 / AUS 26.00
(NB: plus taxes, insofar applicable)
Translated from the original Greek edition:
Vertaald naar de oorspronkelijke Griekse editie:
Vertaling / Translation: Anke Arnold-Lyklema
 • ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
NL: Citaten / Excerpts NL: Beschrijving (achterflap) / Description (backcover) & links NL/EN: Details NL: Inhoud / Table of Contents
On this page
NederlandsEnglish

website & design © A. Arnold-Lyklema