Home Publications Words Atelier EN Atelier NL Odds & Ends Contact

ENGLISH: Overview publications - Works Archim. Zacharias in Dutch translation - NEDERLANDS: Overzicht publicaties - Werken Archim. Zacharias in Nederlandse vertaling +PDF Complimentary - Ten geschenke -

Quote:

Adam had het aards paradijs verloren en weeklagend zocht hij dit ... Doch de Heer, door Zijn liefde aan het Kruis, begenadigde hem met een ander paradijs, beter dan wat hij verloren had: in de hemelen, waar het Ongeschapen Licht is van de Heilige Drieëenheid [Drieeenheid]. Wat zullen wij de Heer wedergeven voor Zijn liefde jegens ons?

+ H. Silouan de Athoniet


Page title & additional keywords:

MARANATHA HOUSE - PUBLICATIONS / PUBLICATIES

uitgelicht - selected

boeken / books Archim. Zacharias

teksten ter kennis making / texts by means of introduction

geillustreerde woorden om thuis af te drukken / illustrated ‘words’ to print at home

losse eindjes / odds & ends

> download PDF for free / gratis


Page quote:

Heaven and earth shall pass away: but MY WORDS shall not pass away.

+ Mark 13:31

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, doch MIJN WOORDEN zullen niet voorbijgaan.

+ Mk.13:31

OVERZICHT

Werken van Archim. Zacharias in het Nederlands, plus enkele links voor wie op zoek is naar zijn werken in het Engels.

Voorts een aantal links naar gratis uitgaven van het Atelier, met download in PDF.

NB: Wegens varierende scherm-instellingen kan de hier getoonde kleur verschillen van de gedrukte boeken en PDF’s.

OVERVIEW

Works by Archim. Zacharias in Dutch, plus a few links in case you are searching for his works in English.

Also some links to free publications from the Atelier, with download in PDF.

NB: On account of varying screen options, colours shown here may vary from the printed books and PDF’s..

On this page - NL/EN
Various Publications Diverse Publicaties

>> meer over dit boek

>> more about this book

(description in Dutch)

Dit boek sluit aan bij de eerdere uitgaven ‘Weest ook gij uitgebreid’ en ‘De verborgen mens des harten’ - elk gebaseerd op een reeks lezingen van archimandriet Zacharias Zacharou. Bischop Basil van Wichita, die hem daartoe uitnodigde, schreef hierover:

In [dit boek] spoort archimandriet Zacharias ons aan te leven in gedachtenis aan onze ‘eerste liefde’, met andere woorden, steeds dichter te naderen tot God. …

Hij schetst voor ons de drie stadia van het geestelijk leven waarbij hij ons doet delen in het onderricht van oudvader Sophrony, die het pad volgde dat door de heilige Silouan betreden werd. Hij beschrijft het eerste stadium als een bezoek van de Goddelijke Geest, hetgeen de mens ertoe aanzet met God een verbond te sluiten. Het tweede stadium bestaat uit een lange en moeizame strijd doordat de genade zich terugtrekt, naar Gods voorzienigheid. Het is in dit stadium dat wij de pijnlijke waarheid leren over onszelf, terwijl wij door de Heilige Geest onderricht worden in de wegen des Heren. Het laatste stadium betreft ons opnieuw verwerven - ditmaal voor alle eeuwigheid - van de onvervreemdbare genade van het heil.

... een heilbrengende landkaart als leidraad voor uw tocht, getekend door ervaren gidsen: de heilige Silouan, oudvader Sophrony, en archimandriet Zacharias …

Uitgelicht Selected
Boeken/BOOKS Archim. zacharias
#panel_sliderWU

Weest ook gij uitgebreid (2Kor.6:13)

De uitbreiding van het hart in de theologie van
de heilige Silouan de Athoniet en
archimandriet Sophrony van Essex

info NL/EN

Een inleiding over de geestelijke weg en de gave van het uitbreiding van het hart, waardoor de mens ondanks al zijn tekortkomingen terugkeert tot zijn oorspronkelijke roeping: het Goddelijk leven in zich te omvatten, in antwoord op de twee grote geboden der liefde, tot God en tot de naaste >> meer (NL/EN)

Inspiring teaching on the aim of the Christian path.

>> details & how to order (NL/EN)

#panel_sliderVH

Over het mysterie van het menselijk hart en over het leven in bekering als een tocht om het ‘diepe hart’ te vinden: de plaats van de ontmoeting en de eenwording van de mens met God, zijn Schepper >> meer (NL/EN)

On the mystery of the human heart, and on living in repentance as a journey to find the ‘deep heart’.

>> details & how to order (NL/EN)

De verborgen mens des harten

(1Petr.4:3)

info NL/EN
#panel_sliderGL

Een nadere uitwerking met betrekking tot de geestelijke weg, waarin de drie stadia worden toegelicht op grond van de geschriften van oudvader Sophrony, zowel als zijn mondelinge en persoonlijke onderricht >> meer (NL/EN)

A closer look at the spiritual path.

>> details & how to order (NL/EN)

Gedenk uw eerste liefde

(cf. Openb.2:4-5) De drie stadia van het geestelijk leven in de theologie van oudvader Sophrony

info NL/EN
#panel_sliderDLW

Een theologische verdieping in het mysterie van de Persoon. De neerslag van verschillende voordrachten, gehouden in Athene en Amerika, waarin een nadere uitwerking van verschillende aspecten van dit thema, eerder geintroduceerd in “Christus, onze Weg en ons Leven” >> meer (NL/EN)

A theological exploration of the Mystery of the Person.

>> details & how to order (NL/EN)

De mens, Gods doelwit

“Wat is de mens, dat Gij hem hebt grootgemaakt …”
(Job 7:17-18)

info NL/EN
#panel_sliderVDL

Een reeks voordrachten naar aanleiding van een woord van oudvaders Sophrony omtrent de aard van de Christelijke weg (een deel van dit materiaal is ook opgenomen in het volgende boek: “Het zegelbeeld …”) >> meer (NL/EN)

A series of talks related to a word from Elder Sophrony on the nature of the Christian path (some of this material can also be found in the next book, “Het zegelbeeld ...”).

>> details & how to order (NL/EN)

Van de dood tot het leven

De weg van het Kruis des Heren
in ons dagelijks bestaan

info NL/EN
#panel_sliderZXC

De geestelijke visie van de weg van Christus, toegepast op het dagelijks leven, eredienst en verkondiging, priesterschap, monnikschap, en de paradoxale weg van kruis tot overwinning. Een uitgebreide uitwerking van het thema van het levenschenkend Kruis, dat in de voorgaande reeks voordrachten geintroduceerd werd >> meer (NL/EN)

The spiritual vision of the way of Christ, applied to daily life, worship and proclamation, priesthood, monasticism, and the paradoxical way from the cross to victory. Elaborating on the theme of the life-giving Cross, introduced in the previous series of talks d>> details & how to order (NL/EN)

Het zegelbeeld van Christus
in het hart van de mens

info NL/EN
#panel_sliderCWL

Christus, onze Weg en ons Leven

Anaphora aan de theologie van oudvader
Sophrony

info NL/EN

On theology as the fruit of living experience: the narrative of man’s encounter with God. For inspiration, as well as for serious study. Complete with all the original references and patristic quotations in Dutch translation.

>> details & how to order (NL/EN)

Over de levende theologie als het relaas van de ontmoeting met God. Het eerste hoofdstuk bespreekt de fundamenten van de Orthodoxe theologie. Vervolgens een nadere verkenning van de voornaamste ‘gebeurtenissen’ op de geestelijke weg. Ter inspiratie, zowel als voor serieuze studie. Compleet met alle oorspronkelijke verwijzingen en patristieke citaten in Nederlandse vertaling >> meer (NL/EN)

#panel_sliderCWL #panel_sliderCWL #panel_sliderCWL #panel_sliderCWL #panel_sliderCWL #panel_sliderCWL #panel_sliderCWL
BOEKPAGINA Alle boeken: info, Nederlandse citaten  & bestelwijze  Online bestellen kan bij ...  Winkel - info & contact BOOKPAGE All books: info (EN/NL), Dutch quotations & how to order  Where to order online  Shop info  & contact
Archim. zacharias in english

ENGELSTALIGE BOEKEN

Online beschikbaar bij de boekwinkel van St. Tikhon’s, USA:

ENGLISH BOOKS

Available online from the bookshop of St. Tikhon’s, USA:

Ook gezien bij Amazon en andere online boekwinkels, doch beschikbaarheid en prijzen kunnen verschillen.

Twee algemene links (boeken per auteur):

Also seen at Amazon and other online bookstores, but availability and prices may vary.

Two general links (books by author):

rs :

ORIGINELE OPNAMEN (MP3)

Verkrijgbaar via Patristic Nectar Publications:

ORIGINAL RECORDINGS (MP3)

From Patristic Nectar Publications:

Een aantal voordrachten en lezingen is vrijelijk beschikbaar online. Enkele links:

A number of talks and lectures is freely available online. A few links:

WERKEN IN HET NEDERLANDS
& links naar Engelstalig materiaal

Zeven werken van Archim. Zacharias zijn nu ook beschikbaar in Nederlandse vertaling. Hieronder een korte beschrijving en links per boek. Voor volledige details, citaten en bestelwijze, zie de boekpagina >>

Heeft u interesse voor uw boekwinkel, zie dan ook de details op de contactpagina >>

Op zoek naar Engelstalig materiaal?
Zie onderstaande links
>>

WORKS IN DUTCH TRANSLATION
& links to material in English

Seven works by Archim. Zacharias are now also available in Dutch translation. Below a short description, with links per book. For details in English, quotations (in Dutch) and how to order, see the bookpage >>

If you have an interest for your bookshop, see also the details on the contact page >>

Looking for material in English?
See the links below
>>

Share via e-mail

Below a few links to PDF’s from this site which can also be read independently. Freely print them at home and, if you like, share them again with others.

But please, do respect the copyright of all those involved: The material offered here is only for personal, non-commercial use. Do you wish to do more with it? Then please take up contact with the appropriate persons.

Ten geschenke complimentary


Een present-exemplaar van twee hoofdstukken uit de werken van archim. Zacharias (PDF) vindt u hier


A complimentary copy of two chapters from the works of Archim. Zacharias (PDF) you can find here

Archim. Zacharias: teksten ter kennismaking Archim. Zacharias: texts by means of introduction


Zie het onderdeel “Woorden des Levens”: De PDF-links vindt u onderaan de albumpagina’s. Voor een overzicht van de albums, zie hier


See the section “Words of Life”: You can find the PDF-links at the bottom of the album pages. For a list of albums, see here


Geillustreerde ‘woorden’ om thuis af te drukken Illustrated ‘words’ to print at home download as pdf, see > Orthodox Wisdom, English

Hieronder enkele links naar PDF’s van deze site die ook op zichzelf staand te lezen zijn. Om thuis vrijelijk uit te printen en evt. weer met anderen te delen.

Doch respecteert u alstublieft het copyright van alle betrokkenen: Het hierbij aangeboden materiaal is enkel bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Wilt u er meer mee doen? Neem dan contact op met de desbetreffende personen.


Enkele speciale uitgaven in PDF (gratis) werden onlangs toegevoegd aan de vernieuwde mobiele site. Nog niet opgenomen in de reeks ‘printables’ alhier, doch toegankelijk via deze link naar de desbetreffende mobiele pagina’s >>


Some specials in PDF (free) were recently added to the renewed mobile site. Not yet included in the collection of ‘printables’ on these pages, but accessible via this link to the appropriate mobile pages >>

Van de mobiele site: in kleur of als kleurplaat From the mobile site: in colour or as colouring pages download as pdf, see > Orthodox Wisdom, English download as pdf, see > Orthodox Wisdom, English

Achtergrond informatie: Over archim. Zacharias en zijn geestelijke voorvaderen, oudvader Sophrony en de heilige Silouan de Athoniet >> Achtergronden

Errata 2014-15: Heeft u vóór februari 2015 een uitgave van Maranatha House verworven: “Christus, onze Weg en ons Leven”, “De verborgen mens des harten”, of “Gedenk uw eerste liefde”? Zie dan deze pagina voor een PDF met enkele correcties >> Errata

Verschillende uitgevers: Het boek “Weest ook gij uitgebreid” is een uitgave van Orthodox Logos, Tilburg 2014. De overige titels die op deze pagina worden voorgesteld, zijn door onszelf uitgegeven onder de naam ‘Maranatha House’.

Background information (in Dutch only): About Archim. Zacharias and his spiritual forefathers, Elder Sophrony and Saint Silouan the Athonite >> Background

Errata 2014-15: Did you get one of the publications of Maranatha House before February 2015: “Christus, onze Weg en ons Leven”, “De verborgen mens des Harten”, or “Gedenk uw eerste liefde”? On this page a PDF with a few corrections >> Errata

Different publishers: The book “Weest ook gij uitgebreid” was published by Orthodox Logos, Tilburg 2014. The other titles presented on this page were published by ourselves, with the imprint ‘Maranatha House’.


Losse eindjes Odds & ends

MH logo & site design © A. Arnold-Lyklema  

Heaven and earth shall pass away: but MY WORDS shall not pass away. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, doch MIJN WOORDEN zullen niet voorbijgaan. + Mk.13:31