NL/EN
Home Publications Words Atelier Contact
Share via e-mail

ENGLISH: Overview publications - Works Archim. Zacharias in Dutch translation - NEDERLANDS: Overzicht publicaties - Werken Archim. Zacharias in Nederlandse vertaling +PDF Complimentary - Ten geschenke -

Quote:

Adam had het aards paradijs verloren en weeklagend zocht hij dit ... Doch de Heer, door Zijn liefde aan het Kruis, begenadigde hem met een ander paradijs, beter dan wat hij verloren had: in de hemelen, waar het Ongeschapen Licht is van de Heilige Drieëenheid [Drieeenheid]. Wat zullen wij de Heer wedergeven voor Zijn liefde jegens ons?

+ H. Silouan de Athoniet


Page title & additional keywords:

MARANATHA HOUSE - PUBLICATIONS / PUBLICATIES

uitgelicht - selected

boeken / books Archim. Zacharias

teksten ter kennis making / texts by means of introduction

geillustreerde woorden om thuis af te drukken / illustrated ‘words’ to print at home

losse eindjes / odds & ends

> download PDF for free / gratis


Page quote:

Heaven and earth shall pass away: but MY WORDS shall not pass away.

+ Mark 13:31

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, doch MIJN WOORDEN zullen niet voorbijgaan.

+ Mk.13:31

OVERZICHT

M.b.t. publicaties waar wijzelf nader bij betrokken zijn, en waar wij graag nadere bekendheid aan geven; met links naar nadere details.

NB: Wegens varierende scherm-instellingen (gebaseerd op RGB i.p.v. CMYK)  kan de getoonde kleur van publicaties verschillen van de gedrukte boeken.

OVERVIEW

Concerning pubications which we ourselves are involved in, and which we would like to make more widely known; with links to further details.

NB: On account of varying screen options (based on RGB rather than CMYK), the colour of publications shown here may vary from the printed books.

On this page - NL/EN
Various Publications Diverse Publicaties

>> meer over dit boek

>> more about this book

(description in Dutch)

In [dit boek] spoort archimandriet Zacharias ons aan te leven in gedachtenis aan onze ‘eerste liefde’, met andere woorden, steeds dichter te naderen tot God. …

Hij schetst voor ons de drie stadia van het geestelijk leven waarbij hij ons doet delen in het onderricht van oudvader Sophrony, die het pad volgde dat door de heilige Silouan betreden werd. Hij beschrijft het eerste stadium als een bezoek van de Goddelijke Geest, hetgeen de mens ertoe aanzet met God een verbond te sluiten. Het tweede stadium bestaat uit een lange en moeizame strijd doordat de genade zich terugtrekt, naar Gods voorzienigheid. Het is in dit stadium dat wij de pijnlijke waarheid leren over onszelf, terwijl wij door de Heilige Geest onderricht worden in de wegen des Heren. Het laatste stadium betreft ons opnieuw verwerven - ditmaal voor alle eeuwigheid - van de onvervreemdbare genade van het heil.

... een heilbrengende landkaart als leidraad voor uw tocht, getekend door ervaren gidsen: de heilige Silouan, oudvader Sophrony, en archimandriet Zacharias …

+ Bp. Basil (Essey) van Wichita

Uitgelicht Selected

WERKEN IN NEDERLANDSE VERTALING

Zeven werken van Archim. Zacharias zijn nu ook beschikbaar in Nederlandse vertaling. Hieronder een korte omschrijving en links per boek.

Voor volledige informatie over alle boeken, inclusief citaten en bestelwijze, zie de boekpagina

NB: Alle boeken zijn inmiddels gwoon verkrijgbaar. Links naar enkele online boekverkopers vindt u hier >>

WORKS IN DUTCH
TRANSLATION

Seven works by Archim. Zacharias are now also available in Dutch translation.

For details in English and complete information about all books, including quotes (in Dutch) and how to order, see the bookpage (below a short description in Dutch, with links per book).

NB: All books are now generally available. For links to some online booksellers,
see here >>

Boeken/BOOKS Archim. zacharias
#panel_sliderWU

Weest ook gij uitgebreid (2Kor.6:13)

De uitbreiding van het hart in de theologie van de heilige Silouan de Athoniet en archimandriet Sophrony van Essex

Een inleiding over de geestelijke weg en de gave van het uitbreiding van het hart, waardoor de mens ondanks al zijn tekortkomingen terugkeert tot zijn oorspronkelijke roeping: het Goddelijk leven in zich te omvatten, in antwoord op de twee grote geboden der liefde, tot God en tot de naaste >> meer (NL/EN)

#panel_sliderVH

De verborgen mens des harten

(1Petr.4:3)

Over het mysterie van het menselijk hart en over het leven in bekering als een tocht om het ‘diepe hart’ te vinden: de plaats van de ontmoeting en de eenwording van de mens met God, zijn Schepper >> meer (NL/EN)

#panel_sliderCWL

Christus, onze Weg en ons Leven

Anaphora aan de theologie van oudvader Sophrony

Over de levende theologie als het relaas van de ontmoeting met God. Het eerste hoofdstuk bespreekt de fundamenten van de Orthodoxe theologie. Vervolgens een nadere verkenning van de voornaamste ‘gebeurtenissen’ op de geestelijke weg. Ter inspiratie, zowel als voor serieuze studie. Compleet met alle oorspronkelijke verwijzingen en patristieke citaten in Nederlandse vertaling >> meer (NL/EN)

#panel_sliderGL

Gedenk uw eerste liefde

(cf. Openb.2:4-5) De drie stadia van het geestelijk leven in de theologie van oudvader Sophrony

Een nadere uitwerking met betrekking tot de geestelijke weg, waarin de drie stadia worden toegelicht op grond van de geschriften van oudvader Sophrony, zowel als zijn mondelinge en persoonlijke onderricht >> meer (NL/EN)

#panel_sliderDLW

De mens, Gods doelwit

“Wat is de mens, dat Gij hem hebt grootgemaakt …” (Job 7:17-18)

Een theologische verdieping in het mysterie van de Persoon. De neerslag van verschillende voordrachten, gehouden in Athene en Amerika, waarin een nadere uitwerking van verschillende aspecten van dit thema, reeds geintroduceerd in “Christus, onze Weg en ons Leven” >> meer (NL/EN)

#panel_sliderVDL

Van de dood tot het leven

De weg van het Kruis des Heren in ons dagelijks bestaan

Een reeks voordrachten naar aanleiding van een woord van oudvaders Sophrony omtrent de aard van de Christelijke weg (een deel van dit materiaal is ook opgenomen in het volgende boek: “Het zegelbeeld …”) >> meer (NL/EN)

#panel_sliderZXC

Het zegelbeeld van Christus
in het hart van de mens

De geestelijke visie van de weg van Christus, toegepast op het dagelijks leven, eredienst en verkondiging, priesterschap, monnikschap, en de paradoxale weg van kruis tot overwinning. Een uitgebreide uitwerking van het thema van het levenschenkend Kruis, dat in de voorgaande reeks voordrachten geintroduceerd werd >> meer (NL/EN)

Alle bovengenoemde boeken,
nadere informatie
>>

Heeft u interesse voor uw boekwinkel, zie dan ook de details op de contactpagina >>All the books shown above,
inc. details in English
>>

If you have an interest for your bookshop, see also the details on the contact page >>

Below a few links to PDF’s from this site which can also be read independently. Freely print them at home and, if you like, share them again with others.

But please, do respect the copyright of all those involved: The material offered here is only for personal, non-commercial use. Do you wish to do more with it? Then please take up contact with the appropriate persons.

Ten geschenke complimentary


Een present-exemplaar van twee hoofdstukken uit de werken van archim. Zacharias (PDF) vindt u hier


A complimentary copy of two chapters from the works of Archim. Zacharias (PDF) you can find here

Archim. Zacharias: teksten ter kennismaking Archim. Zacharias: texts by means of introduction


Zie het onderdeel “Woorden des Levens”: De PDF-links vindt u onderaan de albumpagina’s. Voor een overzicht van de albums, zie hier


See the section “Words of Life”: You can find the PDF-links at the bottom of the album pages. For a list of albums, see here


Geillustreerde ‘woorden’ om thuis af te drukken Illustrated ‘words’ to print at home

Hieronder enkele links naar PDF’s van deze site die ook op zichzelf staand te lezen zijn. Om thuis vrijelijk uit te printen en evt. weer met anderen te delen.

Doch respecteert u alstublieft het copyright van alle betrokkenen: Het hierbij aangeboden materiaal is enkel bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Wilt u er meer mee doen? Neem dan contact op met de desbetreffende personen.

Achtergrond informatie: Over archim. Zacharias en zijn geestelijke voorvaderen, oudvader Sophrony en de heilige Silouan de Athoniet >> Achtergronden

Errata 2014-15: Heeft u vóór februari 2015 een uitgave van Maranatha House verworven: “Christus, onze Weg en ons Leven”, “De verborgen mens des harten”, of “Gedenk uw eerste liefde”? Zie dan deze pagina voor een PDF met enkele correcties >> Errata

Verschillende uitgevers: Het boek “Weest ook gij uitgebreid” is een uitgave van Orthodox Logos, Tilburg 2014. De overige titels die op deze pagina worden voorgesteld, zijn door onszelf uitgegeven onder de naam ‘Maranatha House’.

Background information (in Dutch only): About Archim. Zacharias and his spiritual forefathers, Elder Sophrony and Saint Silouan the Athonite >> Background

Errata 2014-15: Did you get one of the publications of Maranatha House before February 2015: “Christus, onze Weg en ons Leven”, “De verborgen mens des Harten”, or “Gedenk uw eerste liefde”? On this page a PDF with a few corrections >> Errata

Different publishers: The book “Weest ook gij uitgebreid” was published by Orthodox Logos, Tilburg 2014. The other titles presented on this page were published by ourselves, with the imprint ‘Maranatha House’.


Losse eindjes Odds & ends

MH logo & site design © A. Arnold-Lyklema  

Heaven and earth shall pass away: but MY WORDS shall not pass away. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, doch MIJN WOORDEN zullen niet voorbijgaan. + Mk.13:31