NL/EN
Share via e-mail

NEDERLANDS overzicht inhoud - ENGELS overview contents

- NL: Traditioneel bestaat een nauwe samenhang tussen de gang van de seizoenen en het doen en laten van de mens, zowel liturgisch als in het dagelijks leven: Herfst, Winter, Lente, Zomer

- EN: Traditionally there exists a close relation between the cycle of seasons and the doings of man, both liturgically and in daily life: Autumn, Winter, Spring, Summer -


Page title & additional keywords:

SEIZOENEN EN TIJDEN - TIMES AND SEASONS
(in English and Dutch, Nederlands en Engels, NL/EN)

Christ is Risen! Christus is Opgestaan!

Traditioneel bestaat een nauwe samenhang tussen de gang van de seizoenen en het doen en laten van de mens, zowel liturgisch als in het dagelijks leven.

Hierbij een reeks albums met een aantal korte schetsen, bij wijze van aanzet …

>> Beweeg de muis over de foto’s op deze bladzijde voor een link naar de diverse onderwerpen, gerangschikt naar seizoen: Herfst, Winter, Lente en Zomer


Traditionally there exists a close relation between the cycle of seasons and the doings of man, both liturgically and in daily life.

On these pages a series of albums with a few short sketches, as a first beginning …

>> Mouse over the pictures on this page for a link to the various subjects, ordered by season: Autumn, Winter, Spring and Summer

LINK: The Antiochian Orthodox in the USA are
putting together a wonderful selection of educational elements, also concerning the liturgical year
and related customs > see here

POCKET CALENDAR 2017-18
size: A6 card (in English, 4 different designs,
print on double-sided A4)

Seizoenen en tijden Times and Seasons
ENGLISH

EN: The Old Testament year started at the beginning of autumn, with the Day of Atonement. It was a time of reckoning, also agriculturally, after the completion of the main harvests of the year. But it also brought joy and celebration, and: the new wine.

The Orthodox liturgical year also begins in autumn, marked by two great Feasts: The joyous promise of the Birth of the Mother of God and the solemn triumph of the Elevation of the Cross.

#panel_nl-herfst

EN: In the liturgical year, winter finds us at the end of the Christmas Fast. Soon we will celebrate that most joyous Feast, just after mid-winter, looking forward to it’s culmination at Theophany: the revelation of God at Christ’s Baptism in the Jordan.

In colder climates much of nature is dormant till spring, but in the Biblical lands winter means first of all rain, which brings new growth. And especially: the olive harvest.

#panel_nl-winter

EN: Around the Mediterranean spring starts early. Already at the end of January we may enjoy the first promise of the almond blossom. Soon the warmer weather will bring an outburst of all kinds of flowers, especially when (hopefully) there is still some regular rainfall.

Thus nature adds its promises during the period of Great Lent, looking forward to the Feast of Feasts: the Pascha of the Lord.

#panel_nl-lente

EN: The Old Testament Passover marked the beginning of the grain harvest, which would be completed at the beginning of summer - about the time the Church celebrates the Nativity of St. John and the Feast of Sts. Peter & Paul.

Traditionally, the first grapes would be blessed on the Feast of Transfiguration. Then follows the Feast of the the Dormition of the Mother of God: as a first fruit of the Resurrection and a promise of the Kingdom to come.

#panel_nl-zomer
NEDERLANDS

NL: Het Oud-Testamentisch jaar begon aan het begin van de herfst, met Grote Verzoendag. Een tijd van afrekening, ook in de landbouw, na het voltooien van de voornaamste oogsten van het jaar. Maar deze bracht ook feestvreugde, en daarbij: de nieuwe wijn.

Ook het Orthodoxe liturgische jaar begint in de herfst, gemarkeerd door twee grote Feesten: de vreugdevolle belofte van de Geboorte v/d Moeder Gods en de plechtige triomf van Kruisverheffing.

#panel_en-autumn

NL: In het liturgisch jaar vindt de winter ons aan het eind van de Kerstvasten. Weldra zullen we het vreugdevolle Kerstfeest vieren, vlak na midwinter, vooruitziend naar het hoogtepunt van de Theophanie: de openbaring Gods bij de Doop van Christus in de Jordaan.

In koudere klimaten is de natuur nu grotendeels in rust, tot aan de lente, maar in Bijbelse streken betekent de winter allereerst regen, en daarmee nieuwe groei. En vooral: de olijvenpluk.

#panel_en-winter

NL: Rond de Middellandse zee begint de lente vroeg. Reeds eind januari genieten we mogelijk van de eerste belofte van de amandelbloesem. Spoedig zal het warmere weer een uitbarsting van bloemen brengen, vooral als er nog regelmatig (een zeer verhoopte) regen valt.

Zo is ook de natuur vol beloften tijdens de periode van de Grote Vasten, vooruitziend naar het Feest der Feesten: het Pascha des Heren.

#panel_en-spring

NL: Het Oud-Testamentische Pascha (Pesach) markeerde het begin van de graanoogst, die voltooid werd aan het begin van de zomer - rond de tijd dat de Kerk de Geboorte van Johannes de Doper viert, en het Feest van de heilige Petrus en Paulus.

Traditioneel worden de eerste druiven gezegend op het Feest van de Transfiguratie. Dan volgt het Feest van de Ontslaping van de Moeder Gods: als een eerste vrucht van de Opstanding en een belofte van het toekomend Koninkrijk.

#panel_en-summer

website & design © A. Arnold-Lyklema